COMPANY PROFILE - PROFIL DZIAŁALNOŚCI

DentalHolding Sp. z o.o.

Image Description
 • Headquarters

  Warsaw Poland

 • Founded

  2002

 • Industry

  Dental and medical

 • President and founder

  Adam Kuleta

 • Area served

  Poland and European Union

 • Staff

  21 empleyes

 • VAT number

  PL 5342211091

 • Adress:

  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Poland

 • www

  dentalholding.com
  dentalholding.eu
  dentalholding.com.pl

History

DentalHolding Sp.z o.o. was registered in 2002 in Warsaw as a Limited Liability Company. During 20 years of operation, the company has been a highly successful distributor and well-known brands in the dental equipment, implants and digital dentistry market. DentalHolding Sp.z o.o. was also involved in the promotion of new brands, which were created as a result of the introduction of new technologies to the dental market.

Company operations

Our commercial offer includes several thousands of items, mainly in the field of dental equipment, implants, endodontics, digital prosthetics and modern orthodontics.

The company's area of operation includes Poland, we also supply equipment to other countries in the European Union.

The team that makes up Dentalholding consists of specialists with extensive experience in technical and substantive consulting and sales support. Our engineers have higher polytechnic education in electronics, computer science and biomedical engineering. Our sales team has knowledge and years of experience in serving customers in the dental market with a focus on digital dentistry.

Scientific and research and development activities

DentalHolding Sp. z o.o. conducts research and development activities resulting in the development of a system of surgical tools for precise implantation supported by digital planning using surgical templates. Development of an innovative technology for prosthetic abutments concluded with a patent application, as well as the launch and introduction of a modular hybrid production line based on reverse CAD design.

Image Description
 • Siedziba

  Warszawa Polska

 • Rok założenia

  2002

 • Działalność

  Sprzedaż, produkcja
  sprzętu dla stomatologii

 • Prezes Zarządu

  Adam Kuleta

 • Obszar działania

  Polska i EU

 • Zatrudnienie

  21 osób

 • VAT

  PL 5342211091

 • Adres:

  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Poland

 • www

  dentalholding.com
  dentalholding.eu
  dentalholding.com.pl

Historia

Firma DentalHolding Sp.z o.o. została zarejestrowana w 2002 roku w Warszawie jako Spółka z ograniczoną odpowiedzilnością. W czasie 20 lat działania firma z dużym sukcesem była dystrybutorem i znanych marek na rynku sprzętu stomatologicznego, implantów i stomatologii cyfrowej. DentalHolding Sp.z o.o. zajmował się również promocją nowych marek, które powstały na skutek wprowadzania nowych technologii na rynek stomatologiczny.

Dzaiałność firmy

Nasza oferta handlowa obejmuje kilka tysięcy pozycji, kłównie w zakresie sprzętu stomatologicznego, implantów, endodoncji, protetyki cyfrowej i nowoczesnej ortodoncji.

Swoim terenem działania firma obejmuje obszar Polski, dostarczamy również sprzęt do innych krajów w Unii Europejskiej.

Zespół tworzący Dentalholding skałada się ze specjalistów posiadających duże doświadczenie w zakresie doradztwa i wsparcia sprzedaży w zakresie technicznym i merytoryczny. Nasi inżynierowie posiadają wyższe wykształcenie politechniczne w zakresie elektroniki, informatyki i inżynierii biomedycznej. Nasz zespół sprzedaży posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów na rynku stomatologicznym z uwzględnieniem stomatologii cyfrowej.

Dziaalność naukowa i badawczo-rozwojowa

DentalHolding Sp. z o.o. prowadzi działalność badawczo-rozwojową, której efektami jest opracowanie systemu narzędzi chirurgicznych do precyzyjnej implantacji wspomaganej cyfrowym planowaniem przy udziale szablonów chirurgicznych. Opracowanie innowacyjnej technologii łączników protetycznych zakończonej zgłoszeniem patentowym oraz uruchowmienie i wprowadzenie do obratu modułowej hybrydowej linii technologicznej do produkcji opartej na projektowaniu wstecznycm CAD.

Image Description