Polityka Ochrony Prywatności :

• Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uzyskanych od Użytkowników podczas korzystania z usług świadczonych przez DentalHolding Sp.z o.o. dostępnych w domenie dentalholding.com i innych domenach obsługiwanych , udostępnianych i obsługiwanych przez DentalHolding Sp.z o.o. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, KRS 0000137702, REGON 015275797, NIP 5342211091,
• Użytkownik w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług i Serwisu.
• Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności Informacja o ochronie danych osobowych
• Operator, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zamawiania usług, za pośrednictwem formularzy na stronach internetowych oraz w trakcie jej trwania ("Dane osobowe"). Dane te obejmują: nazwisko i imię (nazwa firmy), adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, dane o płatnościach, np. numer rachunku bankowego numer NIP, REGON
• Niektóre dane podawane w formularzach są niezbędne do zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usług i określone są jako wymagane. Użytkownik podaje takie dane dobrowolnie. W przypadku odmowy podania danych wymaganych, nie będzie możliwe zawarcie umowy, a zatem rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Użytkownika.
• Jeśli Rozporządzenie wymaga wyrażenia zgody, przez Użytkownika, na przetwarzanie jego danych osobowych, zgoda pobierana jest w postaci elektronicznej lub papierowej , poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (np. checkbox) w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z usług Operatora lub wypełnienie odpowiedniej deklaracji. Użytkownik, który przekazał nam dane, może w każdej chwili odwołać zgodę na ich przetwarzanie. Jest to równoznaczne z zakończeniem świadczenia usługi.
• Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach: 1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności, obsługi reklamacji i innych ew. roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń, 2. realizacji obowiązków Operatora przewidzianych prawem, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, archiwizacji, 3. przeprowadzania działań marketingowych i informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach, wysyłania informacji i ofert handlowych. 4. analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju, 5. tymczasowe przechowywanie i przetwarzanie, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług, bezpieczeństwa i poprawnego działania systemów, zapobiegania problemom dostępności, np. w związku w tworzeniem kopii bezpieczeństwa, wykrywania nieprawidłowości, a także ochroną przed atakami lub nadużyciami. • Operator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane te będą przechowywane przez Operatora wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Operatora. Powierzenie danych osobowych
• Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika i/lub innych danych, o których mowa w tym dokumencie, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Operatora, gwarantującej ochronę praw i prywatności Użytkownika, wymaganej przez Rozporządzenie, zawartej z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Operatora, np. księgowości, administracji, utrzymywania oraz zarządzania zasobami Operatora. Zakres powierzonych danych obejmuje wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usług świadczonych przez operatora. Mając na uwadze powyższe zasady, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym instytucjom lub osobom, z wyjątkiem uprawnionych podmiotów określonych przepisami prawa. Prawa i obowiązki Użytkownika
• Użytkownik ma prawo dostępu do własnych danych osobowych. Posiada również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych, a także żądania ich usunięcia ze zbioru Operatora. Powyższe zapisy mają zastosowanie również w sytuacji, gdy dane są nieaktualne, niekompletne nieprawdziwe, zebrano je naruszeniem przepisów prawa lub dalsze ich przechowywanie jest nieuzasadnione, ze względu na zakończenie realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
• Usunięcie danych może być czasowo niemożliwe, związane z odmową usunięcia, w przypadku, gdy użytkownik naruszył regulamin usługi świadczonej przez Operatora lub przepisy obowiązującego prawa, do czasu, gdy przechowywanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
• Operator zakłada, że Użytkownik podaje własne dane. W przypadku podawania danych innej osoby, w kontekście pośredniczenia w rejestracji i uruchomienia usługi, osoba rejestrująca może to zrobić, pod warunkiem nienaruszania obowiązujących przepisów prawa oraz dóbr osobistych osoby, której dane umieszcza w bazie Operatora.
• Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Informacje o cookies • Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy Operatora wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Dane te zapisywane są na dysku urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik.
• Operator nie stosuje cookies do ustalania tożsamości Użytkownika, a wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z niektórych części serwisu, np. do utrzymywania sesji, przy logowaniu Użytkownika, do zasobów o ograniczonym dostępie oraz w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu. Cookies stosowane są również w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Użytkownika.
• Użytkownik ma prawo zablokować w swoim urządzeniu, umieszczania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Jednak zablokowanie korzystania z tej funkcjonalności może doprowadzić do niemożności korzystania z zasobów kluczowo wykorzystujących ten mechanizm, np. możliwość zalogowania się do serwisu lub utraty innych standardowych funkcjonalności korzystających z tych danych.
Operator będzie informował o wszelkich aktualizacjach tego dokumentu, wynikających ze zmian w zakresie świadczonych usług lub zmian w obowiązujących przepisach, w kontekście ochrony danych osobowych.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dot. przetwarzania danych osobowych przez Operatora lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt telefon +48 22 507 000 450 lub pod adresem e-mail biuro@dentalholding.com Informacje ogólne.